"Dạy thêm Mathe, Physik,.. ở Alexanderplatz"

Tôi không muốn báo cáo bất cứ điều gì!
Có thể là một phạm quy!
Nghi ngờ gian lận!