"Fahrer, liefern, Sushi koch, cho tiệm Sushi. Mitte"

Tôi không muốn báo cáo bất cứ điều gì!
Có thể là một phạm quy!
Nghi ngờ gian lận!