"Nhà Hàng Việt Nam ở quận Mitte-Berlin tìm (Bồi bàn"

Tôi không muốn báo cáo bất cứ điều gì!
Có thể là một phạm quy!
Nghi ngờ gian lận!