"Đào tạo tay nghề Theo Trí tuệ mỗi người từ 3 đến 6"

Tôi không muốn báo cáo bất cứ điều gì!
Có thể là một phạm quy!
Nghi ngờ gian lận!