"€€€€€€Tìm Koch có kinh nghiệm và gtcc€€€€€€"

Tôi không muốn báo cáo bất cứ điều gì!
Có thể là một phạm quy!
Nghi ngờ gian lận!