"TIM VIỆC CHUẨN BI ĐỒ CHO NHA HANG"

Tôi không muốn báo cáo bất cứ điều gì!
Có thể là một phạm quy!
Nghi ngờ gian lận!