"Dịch vụ phiên dịch, khai giấy tờ, lấy hẹn"

Tôi không muốn báo cáo bất cứ điều gì!
Có thể là một phạm quy!
Nghi ngờ gian lận!